Przesuwa na górę strony

Nasze sterowniki

Zobacz nasze sterowniki

Serwis urządzeń MIKROEL

Firma MIKROEL zajmuje się projektowaniem i produkowaniem urządzeń elektronicznych oraz ich utrzymaniem i serwisowaniem. Wszystkie urządzenia wyprodukowane przez naszą firmą posiadają obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną. Nasz serwis, który znajduje się we Wrocławiu przy ul. Metalowców 31 pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Urządzenia można dostarczać osobiście lub wysyłając je do naszego serwisu.

W celu przesłania urządzenia do serwisu firmy MIKROEL prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia serwisowego wraz z danymi adresowymi oraz kontaktowymi. Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej w zakładce “Zgłoszenia serwisowe”.

Zgłoszenia serwisowe
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Zgłoszenia serwisowe
 1. W celu przesłania urządzenia do serwisu prosimy o otworzenie zlecenia serwisowego poprzez wypełnienie i przesłanie formularza: Formularz zlecenia serwisowego
 2.  Po wypełnieniu zlecenia serwisowego prosimy o przesłanie urządzenia na adres serwisu z dołączeniem informacji o numerze nadanego zlecenia:

MIKROEL Controllers sp. z o.o. sp. k.
ul. Metalowców 31
54-156 Wrocław,
Polska
NUMER ZLECENIA SERWISOWEGO: ________

 

W razie pytań dotyczących:

 • zlecenia serwisowego
 • wsparcia technicznego
 • konfiguracji sterowników
 • systemów zdalnej diagnostyki
 • instalowania lub wymiany sterownika
 • systemów wizualizacji oraz komunikacji

prosimy o przesłanie zapytania na adres: mikroel@mikroel.pl

Ogólne warunki napraw i obsługi serwisowej firmy MIKROEL
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Ogólne warunki napraw i obsługi serwisowej firmy MIKROEL

Niniejsze „Ogólne warunki napraw i obsługi serwisowej firmy MIKROEL” dotyczą wszystkich produktów wytwarzanych lub dystrybuowanych przez firmę MIKROEL Controllers Sp. z o.o. Sp. k zwaną dalej Dostawcą lub MIKROEL i stanowią integralną część umowy o dokonanie naprawy. Zawarte w nich zapisy nie wykluczają zapisów ujętych w indywidualnej karcie gwarancyjnej dotyczącej danego produktu. Wszelkie odbiegające od treści niniejszego dokumentu uzgodnienia pomiędzy klientem a firmą MIKROEL wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej w postaci obustronnie podpisanej umowy. W przypadku pojawienia się zapisów sprzecznych pomiędzy poniższym dokumentem i umową zapis nadrzędny stanowi umowa.

 

 1. Przyjmowanie sprzętu do naprawy

Firma MIKROEL realizuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Podstawę przyjęcia urządzenia do naprawy stanowi pisemne Zlecenie Naprawy według ustalonego wzoru, podpisane przez Klienta. Formularz Zlecenia naprawy jest dostępny na stronach www.mikroel.pl lub www.mikroel.eu. Produkty firmy MIKROEL mogą być zgłaszane do naprawy bezpośrednio do punktu serwisowego firmy MIKROEL lub do autoryzowanych serwisów firmy MIKROEL poprzez kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 71 352 18 02 lub mailowy mikroel@mikroel.pl. Adresy autoryzowanych punktów serwisowych są dostępne na stronach: www.mikroel.pl  oraz www.mikroel.eu. Adres serwisu: MIKROEL Controllers Sp. z o.o. Sp. k , 54-156 Wrocław, ul. Metalowców 31

 

 1. Weryfikacja ważności gwarancji lub gwarancji po naprawczej

Firma MIKROEL samodzielnie bez dodatkowych dokumentów weryfikuje status urządzenia w zakresie ważności okresu gwarancyjnego. W przypadku braku możliwości identyfikacji ważności gwarancji dla urządzeń, które według Odbiorcy są objęte gwarancją lub gwarancją ponaprawczą, Dostawca zwraca się o przesłanie w ciągu siedmiu dni przez Odbiorcę następujących dokumentów:

 • dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną),
 • dostarczenie dokumentu potwierdzającego zakup produktu (faktura VAT) lub w przypadku reklamacji naprawy w ramach gwarancji ponaprawczej dokumentu z ostatniej naprawy płatnej dokonanej w ciągu trzech ostatnich miesięcy (faktura VAT).

 

 1. Koszty transportu

Koszty dostarczenia sprzętu do punktów serwisowych Dostawcy oraz odbioru sprzętu po czynnościach serwisowych z punktu serwisowego Dostawcy ponosi Klient. Urządzenie do naprawy, przekazywane kurierowi musi być zapakowane w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie w czasie transportu. Koszty opakowania wysyłanego urządzenia ponosi Klient.

 

 1. Warunki przeprowadzania napraw

Rozmiar i zakres przeprowadzonej naprawy dostosowany jest do stopnia uszkodzenia sprzętu i stwierdzonego obrazu usterki. Naprawa sprzętu obejmuje przywrócenie jego funkcji i działania w celu umożliwienia ponownego użytkowania sprzętu w odpowiednich warunkach. Sposób przeprowadzenia naprawy określają wewnętrzne procedury, wytyczne przeprowadzania napraw sprzętu, a także zdefiniowane dla wszystkich rodzajów sprzętu standardy jakości firmy MIKROEL.

 

 1. Koszty napraw płatnych, kosztorysy

Po upływie okresu gwarancyjnego lub okresu gwarancji ponaprawczej firma MIKROEL oferuje naprawy pogwarancyjne odpłatne. Naprawami odpłatnymi są również objęte urządzenia, które utraciły prawa gwarancyjne lub gwarancja nie obejmuje uszkodzeń zgodnie z zapisami przyjętymi w „Ogólnych warunkach gwarancji firmy MIKROEL” lub indywidualnej karcie gwarancyjnej urządzenia. Naprawy odpłatne są realizowane na podstawie obowiązującego w MIKROEL cennika serwisowego obejmującego ceny części zamiennych, materiałów oraz robocizny. Obciążenie Klienta kosztami naprawy następuje po jej przeprowadzeniu na podstawie wystawionej faktury serwisowej. W celu skrócenia czasu napraw istnieje możliwość zadeklarowania przez klienta maksymalnej akceptowanej wartości naprawy urządzenia. W przypadku, kiedy wartość kosztorysu naprawy przekroczy maksymalną wartość deklarowaną przez Klienta jako akceptowalną, serwis MIKROEL przygotuje kosztorys (ofertę) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy i poinformuje Klienta  o wartości kosztorysu. W przypadku rezygnacji Klienta z naprawy po uprzednim wykonaniu kosztorysu (oferty) lub braku wyraźnej akceptacji kosztorysu po upływie dwóch tygodni od daty przekazania informacji o przewidywanych kosztach naprawy, Klient poniesie koszty robocizny, materiałów eksploatacyjnych związanych z rozmontowaniem, ekspertyzą techniczną uszkodzonego urządzenia, kosztami administracyjnymi przygotowania kosztorysu i wysyłką urządzenia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem serwisowym firmy MIKROEL. Sprzęt zostanie zwrócony Klientowi bez przywrócenia właściwych funkcji użytkowych i eksploatacyjnych. Firma MIKROEL nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki spowodowane dalszym użytkowaniem sprzętu zwróconego Klientowi bez naprawy.

 

 1. Gwarancja ponaprawcza

Firma MIKROEL udziela gwarancji ponaprawczej na wykonaną naprawę na okres 3 miesięcy licząc od ostatniej naprawy płatnej (daty wystawienia faktury VAT). W przypadku okresu obejmującego gwarancję ponaprawczą będą miały zastosowanie zapisy zawarte w „Ogólnych warunkach gwarancji firmy MIKROEL” z wyłączeniem pkt. 5.

 

 1. Zasady rozpatrywania gwarancji oraz rękojmi

Ogólne uprawnienie gwarancyjne na sprzedawany i naprawiany sprzęt oraz zasady udzielania rękojmi są zawarte w „Ogólnych warunkach gwarancji firmy MIKROEL”, która jest dostępna na stronach: www.mikroel.pl  oraz www.mikroel.eu.

 

 1. Wystawianie faktury, terminy i formy płatności

Zlecenie naprawy odpłatnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Odbiorcę zgody na wystawienie przez Dostawcę stosownej faktury VAT, bez podpisu Odbiorcy. Należność za wykonaną usługę jest płatna na podstawie wystawionej faktury VAT, nie później niż w momencie odbioru sprzętu z naprawy chyba, że strony ustaliły inny termin zapłaty w przypadku płatności przelewem.

 

 1. Termin odbioru

Odbiór urządzenia po naprawie musi nastąpić w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o dokonanej naprawie. Przez zawiadomienie o dokonanej naprawie rozumie się także wezwanie do zapłaty. W przypadku braku zawiadomienia, klient jest zobowiązany do zgłoszenia się po odbiór sprzętu najpóźniej 30 dni od daty złożenia zlecenia naprawy. Po upływie określonego wyżej terminu odbioru, MIKROEL przechowywać będzie sprzęt na koszt i ryzyko klienta przez okres 30 dni, naliczając ustawowe odsetki za zwłokę od nieuiszczonej należności. W przypadku bezskutecznego upływu ustalonego wyżej okresu przechowywania sprzętu po terminie odbioru, własność sprzętu przechodzi na Dostawcę, a Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec firmy MIKROEL związanych z przejściem własności sprzętu.

 

 1. Klauzule końcowe

„Ogólne warunki napraw i obsługi serwisowej firmy MIKROEL” są dostępne w punktach serwisowych Dostawcy oraz na stronach www.mikroel.pl oraz www.mikroel.eu dedykowanych dla klientów Dostawcy i obowiązują od dnia 01.03.2019r. Dostawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i dostosowań w niniejszych postanowieniach „Ogólnych warunków napraw i obsługi serwisowej firmy MIKROEL”. Zmienione postanowienia obowiązują, jeżeli podane zostały do wiadomości Klienta przed przyjęciem Zlecenia Naprawy. „Ogólne warunki napraw i obsługi serwisowej firmy MIKROEL” są traktowana zawsze jako dokument nadrzędny w stosunku do zapisów Odbiorców.

Ogólne warunki napraw i obsługi serwisowej firmy MIKROEL.